Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Ostatnio przeglądane

V-tech - Grająca Rybka do kąpieli

Używane

Grająca Rybka do kąpieli

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

29,00 zł

Add to wishlist

Więcej informacji

Gra­ją­ca Ryb­ka do Ką­pie­li to za­baw­ka z ka­te­go­rii „VTech Li­nia Me­lo­dycz­na”. Bez­piecz­na i bar­dzo do­brze wy­ko­na­na ryb­ka za­wie­ra du­żo róż­nych ty­pów me­lo­dii, dzię­ki cze­mu roz­wi­ja słuch mu­zycz­ny dziec­ka. Świe­cą­ca płe­twa z ku­lecz­ka­mi uroz­ma­ica za­ba­wę, przy­ku­wa uwa­gę i peł­ni funk­cję grze­chot­ki. Ryb­ka wy­po­sa­żo­na jest w spe­cjal­ne otwor­ki, przez któ­re na­bie­ra wo­dy. Prze­chy­le­nie ryb­ki i wy­le­wa­nie wo­dy z sta­no­wi świet­ną za­ba­wę. Wie­dzą to wszyst­kie ma­my, że w ką­pieli są su­per za­ba­wy, a z ryb­ką VTech ką­piel jest jesz­cze faj­niej­sza!

Opinie

Brak jakichkolwiek komentarzy w tym momencie.

Napisz opinię

V-tech - Grająca Rybka do kąpieli

V-tech - Grająca Rybka do kąpieli

Grająca Rybka do kąpieli

Napisz opinię